INFORMACIJE

Predmetne informacije

Opšte informacije

Predmet: AKTIVNOSTI U PRIRODI

Studijski program: Osnovne akademske studije

Smer: Fizičko vaspitanje

Status predmeta: Obavezan

Broj ECTS bodova: 5

Semestar: peti (V)

Fond časova: 1 + 3 (jedan čas teorije + tri časa vežbi)

Napomena:

Zbog specifičnosti predmeta, vežbe se izvode kumulativno (izlet sa manjim grupama, po odeljenjima u trajanju od 5 časova) u V i VI semestru, a letnje logorovanje u trajanju od 10 radnih dana po 4 časa dnevno (40 časova) po završetku junskog ispitnog roka, na unapred definisanoj lokacji.

Kratak opis predmeta

Predmet Aktivnosti u prirodi predstavlja sažeto gradivo jedne obimne i kompleksne materije, koja pokriva više disciplina i oblasti pod kojima se podrazumevaju:

 • upoznavanje prirode i njenih zakonitosti u izvornom obliku;
 • organizaciona struktura tipova boravka u prirodi;
 • podučavanje veština snalaženja i preživljavanja u prirodi;
 • spoznaja opasnosti, lepota i vrednosti prirode u prostoru fizičke kulture;
 • načini optimalnog i bezbednog boravka u prirodi;
 • izučavanje sadržaja od značaja za pravilno korišćenje svih pozitivnih faktora u funkciji zdravlja, obrazovanja, rekreacije i sporta.

Predmet je usko povezan sa programom nastave fizičkog vaspitanja učenika osnovnih i srednjih škola, programima predškolskih ustanova i nekim studijskim grupama srodnih fakulteta, ustanova i asocijacija. Važno je napomenuti da se većina programskih sadržaja realizuje kroz praktične vežbe i provere stečenih znanja na samom terenu u prirodi (iskustveno učenje).

Cilj predmeta

Aktivnosti u prirodi imaju za cilj da studentima studijskog programa fizičko vaspitanje omoguće sticanje znanja kroz teoretska predavanja i praktične vežbe na terenu. Osnovna ideja studijskog programa je bezbedni boravak u prirodi, prepoznavanje opasnosti i sprečavanje i izbegavanje istih. Studenti trebaju shvatiti pravu vrednost prirode, značaj njenog očuvanja u svetlu savremenih ekoloških stremljenja. Oni trebaju da se upoznaju sa mogućnostima za realizaciju dela programa fizičkog vaspitanja, opštih životnih znanja i na kraju o stvaranju navika za stalnim tematskim posećivanjima prirode realizovanim kroz sve oblike fizičke kulture.

Preduslovi, koje student mora ispuniti da bi slušao predmet

Student treba položiti predviđeni broj ispita, koji su uslov za upis petog semestra, odnosno da odsluša programom predviđene predmete od značaja za pravilno shvatanje i razumevanje ovog specifičnog i obimnog gradiva grupe predmeta.

Predispitne obaveze studenata

Studenti na predmetu Aktivnosti u prirodi pre upisivanja konačne ocene u indeks imaju obavezu da ispune sledeće zahteve:

 • prisustvo na teorijskoj nastavi,
 • prisustvo na praktičnom delu nastave – poludnevni izlet,
 • završena praktična nastava predmeta – logorovanje,
 • popunjen praktikum / radna sveska i
 • položeni teorijski deo ispita.

 

LOGOROVANJE

Lokacija odvijanja praktične nastave / logorovanje nalazi se na Perućačkom jezeru, 6 km uzvodno od HE Bajina Bašta u mestu Džanići smeštenom na severnim padinama planine Tare. Obrazovni kamp stacioniran je na samom ulazu u kanjon Drine. Logistikom je kampu moguće prići samo vodenim putem. Smeštajni kapaciteti kampa omogućavaju optimalno funkcionisanje za maksimalno 60 ljudi. Smeštaj je organizovan u šatorima. Posebne napomene: lokacija kampa je u okviru nacionalnog parka i shodno tome postoje stroga pravila ponašanja. Takođe nikako ne treba zanemariti činjenicu da je kamp smešten na državnoj granici sa Republikom BIH. Kamp predstavlja bazu od koje započinju i završavaju se sve planirane aktivnosti. Vreme trajanja obrazovnog kampa po smeni iznosi 10 dana.

IZLET – PEŠAČKA TURA

Izletnička tura započinje na platou ispred FSFV, odakle se grupa upućuje prema Avali. Tura predstavlja pešačko kretanje po kombinovanom terenu bez jasno definisane rute. Kraj rute uključuje planinarski uspon na vrh Avale. Prednost rada daje se orijentacionom kretanju upotrebom TK i kompasa i komparacijom orijentacije sa pojavama u prirodi. Za vreme kretanja prate se meteorološki uslovi i analizira vremenska slika. Taktika kretanja: jednosmerna tura, okupljanje na početnoj poziciji, pešačenje do finalne destinacije gde se tura završava i ljudi upućuju dalje. Vreme trajanja ture: oko 5 sati. Dužina ture: oko 15 km. Košutnjak – Rakovica – Avala.

INFORMACIJE