Struktura predmeta

Etimologija ove filozofije svojim korenima doseže do čovekovog postanka. Starosedeoci svih oblasti bavili su lovom, ribolovom kako bi se prehranili, a da bi pronalazili hranu prelazili su razdaljine raznim načinima kretanja. Sklanjajući se od spoljašnjih uticaja sredine i potencialnih opasnosti tražili su ili kreirali pogodna skloništa. Posmatrajući ambijent shvatali su funkcionisanje i pojave u prirodi, čime su prikupljali neophodna znanja o okruženju. Shvatanjem prirode razvijali su kako sebe tako i odnose sa drugima iz okruženja. Najispravniji odnos prema prirodi imale su i još uvek imaju izolovane etničke grupe, koje su poštovale i vodile brigu o prirodi mnogo pre definisanja pojma ekologije kao naučne discipline. Moderni čovek potisnuo je instinkte i okrenuo se prema urbanoj sredini zanemarujući genetsku predispoziciju za opstankom u prirodi.

Aktivnosti u prirodi predstavljaju kratkotrajno “spasenje” od strogo kontrolisanog urbanog životnog stila, ispunjenog svim onim (ne)prirodnim. Aktivnosti u prirodi imaju jasno definisane zadatke od kojih su najvažniji: prezentacija prirode u izvornom obliku, shvatanje njenog funkcionisanja, ukazivanje na aktuelne probleme, idejna rešenja njihovog eliminisanja, približavanje i motivisanje ljudi da žive u skladu sa prirodom kroz aplikaciju ponuđenih kretnih aktivnosti i organizacione aktivnosti potrebnih za njihovu realizaciju. Aktivnosti u prirodi predstavljaju multidisciplinarnu oblast u kojoj su sve pojedinačne discipline usmerene prema najispravnijem obliku “eksploatacije” prirodnog okruženja i uz sve to kreirane su prema najmodernijm ekološkim standardima.

Kretne aktivnosti …

Širok spektar sportsko-obrazovnih saržaja u sastavu je aktivnosti u prirodi. To su uglavnom aktivnosti iz arsenala bazičnih kretanja usmerenih ka savladavanju raznovrsnih terena. Filozofija primene aktivnosti u prirodnom ambijentu je netakmičarskog karaktera (Miletić, Rajković, Hadži Vidaković, 2016).

… Organizacija …

Viši stepen dostignuća kod aplikacije aktivnosti u prirodi je proces njihove organizacije u bilo kom tipu boravka bez obzira na njihovo trajanje i strukturu (Miletić, Milojković, Marković, Rajković, 2019).

… Improvizacija …

Neizostavni segment aktivnosti u prirodi je improvizacija u terenskim uslovima. Ovaj prostor se posebno izučava u mnogim društvenim strukturama i podrazumeva veštine snalaženja (preživljavanja) u divljini.

… Naučne discipline …

Progres u aplikaciji aktivnosti u prirodi ogleda se pored stečenih iskustava i u primeni usvojenih znanja drugih naučnih oblasti kojima su praktično kompletirani planiranje, organizacija i realizacija boravka na otvorenom. Nezamisliva je poseta i boravak u prirodi bez poznavanja osnova primenjene meteorologije, ekologije, geografije, biologije, topografije i dr.

… Priroda.

Na samom početku ali i na samom kraju, izučavanje prirode u njenom izvornom obliku i posmatranjem kao jednog prostora za obavljanje kretnih i organizacionih aktivnosti neophodno je što više boraviti u njoj.