Ishrana, voda, ogrev i osvetljenje

Ilić Vukašin

Ishrana, voda, grev i osvetljenje autora Ilić Vukašina, jedna je od korisnih knjiga izdavačke kuće Vojno Delo, još od 1954. godine. Ova publikacija pored svih ostalih izrađenih za potrebe pripadnika armije detaljno je obradila sadržaj iz naslova.

Knjigai dan danas predstavlja odličnu literaturu za širu populaciju pored pripadnika armijskih formacija, za sve one koji se bave takvom vrstom posla, koja ih upućuje na dugoročni boravak i žvot u prirodi. Sadržaj opisane tematike omogućava sjajnu pripremu za elementarne životne resurse pojedinaca i grupa u terenskim uslovima. Sadržaj knjige je podeljen prema oblastima u kojima se opisuju:

  • biološke karakteristike ishrane,
  • anatomija čovekovog tela usko vezana za proces ishrane,
  • metabolizam hranljivih materija,
  • osnovni nutrijenti (meso, masnoće, mleko i mlečni proizvodi, jaja, šećer, kafa, kakao, čaj, začini, alkoholna pića…),
  • zatim prerada i konzerviranje životnih namirnica,
  • priprema vojničke hrane i dr.

Knjiga je preporučena literatura za sve samostalne organizatore logorovanja sa jasno prezentovanim smernicama za sve učesnike koji su angažovani na poslovima logistike.